Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny – Klauzula Informacyjna zgodna z RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

 

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem danych osobowych Gości jest „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Dworcowa 10, 78-100 Kołobrzeg, ujawniona w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025067. W sprawie danych osobowych informacji udziela inspektor ochrony danych „HNS16”Sp. z o.o., pod następującym adresem mailowym: w.skoczypiec@newskanpol.pl tel.: 947112977

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Gości są przetwarzane dla następujących celów:

 • realizacji przez „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu usług świadczonych przez Hotel oraz podjęcia działao przed zawarciem umowy (rezerwacja), a także rozpatrywania reklamacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeo oraz wykonania przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 • przetwarzania przez „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu dodatkowych danych osobowych, niezbędnych dla optymalnej, satysfakcjonującej i sprawnej obsługi gości hotelowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • przetwarzania przez „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu dodatkowych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT – art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
 • przetwarzanie przez „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu
 • dodatkowych danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi newslettera, tj. przesyłania mailem lub pocztą tradycyjną życzeń świątecznych i urodzinowych, informacji o nowościach w hotelu,
 • ofertach specjalnych, aktualnych akcjach rabatowych oraz konkursach i zmianach w funkcjonowaniu Hotelu New Skanpol – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • przetwarzania przez „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu dodatkowych danych osobowych, a także informacji o dotychczasowych zakupach i rezerwacjach dokonanych przez Gościa w związku z pobytem w hotelu, niezbędnych do archiwizowania historii pobytu gościa, w celu nadania statusu stałego gościa lub gościa VIP, uczestnictwa w innych programach lojalnościowych „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu -6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Okres przez który dane będą przetwarzane

Realizacja przez „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu usług świadczonych przez Hotel oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy (rezerwacja), zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz wykonanie przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych – do czasu wykonania zawartych umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym i do czasu wypełnia obowiązku prawnego i upływu terminów z zakresu prawa podatkowego do przechowywania
dokumentacji prawnopodatkowej;

 • rozpatrywanie reklamacji -do czasu upływu terminów na jej rozpatrzenie;
 • przetwarzania przez „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu dodatkowych danych osobowych, niezbędnych dla optymalnej, satysfakcjonującej i sprawnej obsługi gości hotelowych – do czasu cofnięcia zgody, a w każdym przypadku – po upływie 7 dni od dnia opuszczenia Hotelu przez Gościa;
 • przetwarzanie przez „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu dodatkowych danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi newslettera, tj. przesyłania mailem lub pocztą tradycyjną życzeń świątecznych i urodzinowych, informacji o nowościach w hotelu, ofertach specjalnych, aktualnych akcjach rabatowych oraz konkursach
  i zmianach w funkcjonowaniu Hotelu New Skanpol – do czasu cofnięcia zgody;
 • przetwarzanie przez „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu dodatkowych danych osobowych, a także informacji o dotychczasowych zakupach i rezerwacjach dokonanych przez Gościa w związku z pobytem w hotelu, niezbędnych do archiwizowania historii pobytu gościa, w celu nadania statusu stałego gościa lub gościa VIP uczestnictwa w innych programach lojalnościowych „HNS16” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu – do czasu cofnięcia zgody.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą byd ujawnione pracownikom lub współpracownikom „HNS16” Sp. z o.o., jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług księgowo – podatkowych, informatycznych i z zakresu obsługi prawnej – zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. „HNS16” Sp. z o.o. nie przekazuje danych Gościa do paostw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Gościom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Gościowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Gościa jest zgoda, Gość ma prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane Gościa są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Gościowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogą zostad przesłane przez Gościa innemu administratorowi danych.

Gościowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez „HNS16” Sp. z o.o. nie są wykorzystywane przez administratora do podejmowania decyzji, opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, które to decyzje mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną Gościa lub wywoływać dla niego inne podobnie doniosłe skutki prawne.
Nie przewiduje się profilowania, rozumianego zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO, będącego elementem przetwarzania danych w celu marketingu własnych produktów i usług, z zamiarem przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej.