REGULAMIN SKANPOL SPA

Home / REGULAMIN SKANPOL SPA

REGULAMIN SKANPOL SPA
w Hotelu New Skanpol w Kołobrzegu

 • Zakup usług z oferty SKANPOL SPA jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. Każda osoba korzystająca ze strefy SPA zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu oraz przestrzegania jego zapisów.
 • Z oferty SKANPOL SPA obejmującej zarówno masaże i zabiegi w części Wellness, jak i korzystanie z urządzeń w Sali Fitness mogą korzystać zarówno Goście Hotelowi jak i osoby niebędące gośćmi hotelowymi.
 • Goście mogą korzystać z oferty SKANPOL SPA od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00.
 • SKANPOL SPA zastrzega sobie prawo do zmiany cen i godzin otwarcia.
 • Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja zabiegów i masaży przed planowanym terminem.
 • Rezerwacji można dokonać pod numerem tel. 94 711 29 21 (z pokoju nr wew. 700) lub +48 669 202 200 lub poprzez adres mailowy spa@skanpolspa.pl.
 • W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług aktualnie dostępnych. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu przez obsługę dostępności terminu.
 • Rezerwacja jest potwierdzona pisemnie lub telefonicznie po podaniu przez Gościa adresu e-mail lub telefonu kontaktowego, na który obsługa SPA dokonuje potwierdzenia. Rezerwacje niepotwierdzone 24 godziny przed zabiegiem mogą zostać anulowane.
 • Istnieje możliwość zakupienia „Vouchera prezentowego” – do wykorzystania w strefie SPA, w formie karnetu na serię zabiegów lub pakietu do jednorazowej realizacji. Z Sali Fitness mogą korzystać także posiadacze jednorazowych biletów wstępu.
 • Cena nabytego Voucheru prezentowego nie podlega zwrotowi w przypadku jego niewykorzystania.
 • Klientowi, który nie wykorzysta w umówionym terminie zabiegu wchodzącego w skład pakietu, nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie ceny.
 • Przed skorzystaniem z masaży i zabiegów należy przebrać się w kabinach przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki obsługa pobiera opłatę w wysokości 100 zł.
 • Za przedmioty wniesione na teren SKANPOL SPA Hotel nie ponosi odpowiedzialności.
 • Na terenie SKANPOL SPA należy zachować szczególną ostrożność w miejscach występowania mokrych nawierzchni.
 • Gość na zaplanowany zabieg powinien przybyć minimum 10 minut przed jego planowanym terminem w celu wypełnienia ankiety dotyczącej przeciwskazań do zabiegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia lub sprawności fizycznej Gość powinien we własnym zakresie poddać się odpowiednim badaniom lekarskim, aby uzyskać informacje odnośnie braku przeciwwskazań do wykonywania określonych zabiegów.
 • W określonych przypadkach personel SPA może poprosić o okazanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zabiegów.
 • Gość nie może korzystać z ofert SKANPOL SPA, jeżeli jego stan może mieć negatywny wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo innych osób przebywających w strefie SKANPOL SPA.
 • Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie SKANPOL SPA wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Osoby korzystające z zabiegów powinny mieć ukończone 16 lat lub pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 • Istnieje możliwość bezkosztowego anulowania rezerwacji zabiegu najpóźniej 12 h przed planowanym terminem. Anulowanie zabiegu przez Gościa od 12 do 6 h przed planowanym zabiegiem zobowiązuje go do pokrycia 50% wartości zabiegu. W przypadku nie odwołania zabiegu z co najmniej 6 godzinnym wyprzedzeniem, Gość jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny za zabieg.
 • W przypadku spóźnienia Gościa na zabieg SKANPOL SPA zastrzega sobie prawo do anulowania usługi lub wykonania jej w odpowiednio krótszym czasie.
 • SKANPOL SPA jest strefą ciszy, dlatego prosimy o zachowanie umożliwiające Gościom relaks, jak również wyłączenie telefonów komórkowych.
 • Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu;
  – wnoszenia i spożywania alkoholu;
  – spożywania posiłków i napojów z wyjątkiem napojów bezalkoholowych w Sali Fitness;
  – wprowadzania zwierząt.
 • Z zabiegów świadczonych w SKANPOL SPA nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków ograniczających świadomość, osoby których kondycja fizyczna uniemożliwia bezpieczne wykonanie zabiegu, osoby których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm oraz osoby niestosujące się do ogólnie przyjętych norm i zasad zachowania.
 • Gość, który w czasie wykonywanego zabiegu źle się poczuje, zobowiązany jest natychmiast powiadomić personel SKANPOL SPA.
 • SKANPOL SPA nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i inne problemy zdrowotne powstałe w wyniku przeprowadzonych zabiegów, jeśli Gość nie wypełnił obowiązku informacyjnego określonego w pkt. 15 niniejszego regulaminu.
 • SKANPOL SPA nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w związku z niedostosowaniem rodzaju ćwiczeń w Sali Fitness do stanu zdrowia i sprawności fizycznej Gościa.
 • Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu są zobowiązane do opuszczenia obiektu bez roszczenia o zwrot poniesionych kosztów.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie spowodowane przez niego lub osoby będące pod jego opieką uszkodzenia i zniszczenia obiektu i jego wyposażenia.
 • Gość hotelowy może wydać dyspozycję przelania obciążenia rachunku pokoju, w którym jest zameldowany za produkty i usługi zakupione w SKANPOL SPA. Rachunek ten zostanie uregulowany w dniu wyjazdu z Hotelu. Osoby korzystające z usług SKANPOL SPA, nie będące Gośćmi hotelowymi, regulują należność z góry w Recepcji Hotelu.
 • Należy zgłaszać obsłudze SKANPOL SPA wszelkie nieprawidłowości i usterki mające wpływ na bezpieczeństwo Gości.
 • W przypadku zauważenia usterek sprzętu Sali Fitness należy zgłosić ten fakt Recepcji SKANPOL SPA.
 • Goście, korzystający z Sali Fitness zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (dezynfekcja stanowiska i maszyn).
 • Obowiązuje zakaz wynoszenia jakiegokolwiek sprzętu ze strefy SKANPOL SPA.
 • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest HNS 16 Sp. z o. o., ul. Dworcowa 10, 78-100 Kołobrzeg, KRS 0000025067, NIP 6711000291.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji zabiegów oraz świadczenia usług SKANPOL SPA, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
 • Goście proszeni są o zapoznanie się z polityką prywatności HNS 16 Sp. z o.o. Polityka prywatności regulująca zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez HNS 16 sp. o.o. znajduje się na stronie www.newskanpol.pl/